حراست بعنوان چشم مدیر در سازمان و باتوجه به اشرافیت اطلاعاتی که دارد میتواند مشاور خوبی برای مدیران عالی و میانی محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست‌ها زمانی می‌توانند در این خصوص موفق باشند که از همکاری صمیمانه کارکنان و شهروندان برخوردار باشند. بدیهی است حراست می‌تواند از دریافت این اخبار و اطلاعات زلال مردمی خدمات ارزشمندی در اطلاع رسانی بموقع و مؤثر به رهبران سازمان و اصلاح فرآیند‌ها و در نتیجه ایجاد رضایت بین شهروندان و کارکنان ارائه نماید.