شرح وظایف امور اداری

1- پیگیری و اقدام درخصوص جذب مشمول وظیفه برابر قوانین و مقررات مربوطه
2- پیگیری و انجام امور حضور و غیاب و مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن
3- پیگیری و انجام امور ارزشیابی سالانه کارکنان
4- انجام امور نقل و انتقالات داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم در مرکز هزینه و مزایای ناشی از آن )
5- پیگیری و انجام امورمربوطه به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان
6- انجام امور بازنشستگی کارکنان
7- پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان
8- پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و …
9- انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و …
10-پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان