شرح وظایف مسئول واحدآموزش های ضمن خدمت

1 جمع آوری نیازهای آموزشی کلیه مناطق عملیاتی و اولویت بندی آنها .

2 انجام برنامه ریزی های کالن آموزش ضمن خدمت و تهیه تقویم نهایی آموزشی سازمان.

3  نظارت بر اجرای نیازسنجی و اثربخشی دوره های برگزر شده.