شرح وظایف بازرسی

  1. عینیت بخشیدن به اهداف سازمان مندرج در اساسنامه با مشارکت در شفاف سازی روش های انجام ماموریتهای سازمان در راستای کاهش آسیب های وارده به شهر و شهروندان در اثر حوادث مترقبه و غیر مترقبه و انسان ساخت در سطح شهر  در چارچوب موازین قانونی و حفظ ارزشهای اسلامی.
    آسیب شناسی، سلامت و ارتقاء در كلیه ساختار سازمانی(زمینه های مالی اداری، برنامه ریزی، خدماتی، فنی عمرانی، شهر سازی و معماری و فرهنگی) به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط، مقررات.
  2. ارزیابی عملكرد مدیران و کارکنان سازمان آتش نشانی جهت بهبود مستمر روشها در ایفاء وظایف و ماموریتهای محوله.