شرح وظایف منابع انسانی:

1-گرفتن خط مشی و دستورات از معاونت مالی واداری
2- نظارت بر امور كارگزینی، دبیرخانه، بایگانی، خدمات و رفاه تعاون و امور مددكاری سازمان و تنظیم برنامه برای آنان
3- نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور احكام پرسنلی نظیر حكم استخدام، مرخصیها، كمك هزینه و غیره و امضا ذیل آنها در حدود اختیارات محوله
4- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات اداری مورد عمل سازمان
5- تهیه و تنظیم انواع دستورالعمل های اداری و پرسنلی و ارائه آنها به مافوق جهت به تصویب رسانیدن آنها
6- نظارت بر تهیه و تنظیم انواع دستورالعمل ها اداری و پرسنلی و ارائه به مافوق جهت به تصویب رسانیدن آنها
7- نظارت بر اجرای مفاد قانون كار و تامین اجتماعی برای مشمولین قانون كار و مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت جهت كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت سازمان