1- نظارت و سرپرستی قسمت مالی در حدود اختیارات و اتخاذ تصمیم درامور مربوطه
  2- توبیخ و تشویق كاركنان و تصمیم گیری نسبت به تامین نیروی انسانی
  3- مشاركت در تصمیم گیری نسبت به تامین نیروی انسانی
  4- مشاركت در تصمیم های مربوط به مسائل مالی و مشاركت در تهیه برنامه های سرمایه ای سازمان
  5- تصویب پرداخت ها با توجه به مجوزهای مالی سازمان
  6- بررسی و تائید صورت های مالی تهیه شده
  7- بررسی مغایرت و تصمیم گیری نسبت به رفع علل مغایرتها
  8- مشاركت در تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان
  9- تدوین آئین نامه های مالی اجرایی
  10- شركت در كمیته بودجه
  11- هماهنگی نمودن فعالیت های واحدهای تحت سرپرستی
  12- پاسخگویی در زمینه مسائل مالی به مدیرعامل در غیاب معاونت مالی و اداری
  13- تهیه گزارشات مالی موردنیاز جهت ارائه به مقامات مافوق سازمان و یا خارج از سازمان
  14- پاسخگویی به حسابرسان، بازرسین و سایر مراجع ذیصلاح
  15- مسئولیت نهایی ثبت دفاتر قانونی
  16- بررسی و انطباق نظامهای مالی با توجه به تغییرات به و جود آمده در فعالیتهای سازمان
  17- تصویب پرداختهای اسناد بهادار، اسناد حسابداری و تنخواه
  18- تنظیم برنامه های آموزشی افراد تحت سرپرستی
  19- انجام سایر اموری كه از طرف مافوق در حدود مقررات ارجاع میگردد.