اهم شرح وظایف اداره رفاه و امور اجتماعی

  1. صدور، تعویض، عکس دار نمودن و تمدید دفاتر درمانی کارکنان و خانواده ایشان و پیگیری اسناد پزشکی
  2. عیادت و پیگیری امور درمانی مصدومین عملیات و بیماران
  3. تحویل مدارک کمیسیون پزشکی
  4. امور صندوق ذخیره
  5. بررسی هزینه درمان مصدومین و بیماران
  6. دریافت معرفی نامه پزشکی جهت کارکنان و خانواده ایشان از اداره کل رفاه
  7. مشاوره عمومی پزشکی
  8. تحویل مدارک هزینه های درمانی
  9. تهیه و توزیع کمک هزینه معلولین