اداره پیشگیری از حریق

  1. بازدید وبررسی موقعیت ایمنی كلیه اماكن موجود (مسكونی – تجاری – صنعتی – اداری – خدماتی آموزشی –فرهنگی – درمانی – تجمعی – انباری و.. . .)
  2. انجام خدمات مشاوره و ارائه دستورالعمل ایمنی