اداره حفاظت و ایمنی

1- مشاوره در امور طراحی معماری ایمنی
2- مشاوره در امور طراحی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق
3- مشاوره در امور اجرایی سیستم‌های ایمنی
4- مشاوره در خصوص بندهای مبحث سوم مقررهای ملی ساختمان
5- بررسی و تائید نقشه‌های معماری
6- بررسی و تائید نقشه‌های سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی
7- صدور دستورالعمل ایمنی متناسب با نوع كابری ساختمانهای بلن
8- بازدید و كنترل مضاعف در خصوص صدور گواهی عدم خلاف