آموزش های درون سازمانی

شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش های آتش نشان داوطلب:

1- تهیه فرم های ثبت نام و فرم های حضور غیاب جهت داوطلبین .

2- تبلیغات و معرفی دوره آتش نشان داوطلب در بیلبورد های سطح شهر –توسط مربیان آموزشی در کلاس ها – سایت سازمان و…….

3- تماس با ثبت نام کنندگان پس از رسیدن تعداد آنها به حد نصاب و دعوت از آنها جهت شرکت در کلاس .

4- برنامه ریزی وهماهنگی جهت برگزاری کلاس مانند چیدن سرفصل های آموزشی- چیدن برنامه دوره و اساتید کلاس ها- درخواست پذیرایی کلاس ها و…

5- نظارت بر برگزاری کلاس ها درساعت مقرر و حضور و غیاب از فراگیران .

6- دریافت سوال های آزمون پایان دوره از اساتید برگزار کننده کلاس ها .

7- برگزاری آزمون پایان دوره .

8- تصحیح آزمون واعلام نتایج آزمون پایان دوره .

9- صدور گواهینامه پایان دوره جهت قبول شدگان در آزمون پایانی .

10- جمع آوری و تنظیم تعداد کلاس های برگزار شده جهت پرداخت حق الزحمه مربیان و آمار فعالیت های واحد آموزش .

11- تهیه و گردآوری سرفصل های آموزشی مربوط به حیطه فعالیت های خود .