آموزش های برون سازمانی

شرح وظایف مسئول آموزش شهروندی:

1- اجرای سیاست های سازمان و مدیریت اداره آموزش در خصوص آموزش های شهروندی توسط تیم کارشناسی زیر مجموعه .

2- تدوین وتنظیم سرفصل های آموزش های مختلف شهروندی .

3- ایجاد راهکار و ایده های جدید جهت روش های نوین و مناسب در خصوص آموزش های شهروندی .

4- مکان یابی و اولویت بندی آموزش های شهروندی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف شهری .

5- جمع آوری و تنظیم فعالیت های شهروندی به صورت ماهانه .

6- اخذ اطلاعات کلاس های مربیان آموزش و جمع بندی لیست نهایی اضافه کار مربیان مربوطه .

7- شرکت در جلسات دورن و برون سازمانی مرتبط با آموزش های شهروندی به همراه مدیر اداره آموزش .

8- برگزاری جلسات مشترک در راستای اجرای فعالیت های شهروندی فی ما بین کارشناسان مربوطه .

9- ارزیابی و اثر بخشی فعالیت ها و آموزش های شهروندی .